Highlights

  • .

    युनेस्कोले एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका विद्यालयहरूमा शिक्षण र सिकाईका लागि जीवन्त सम्पदालाई कसरी प्रयोग गरिएको छ भनेर बुझ्नका लागि एउटा सर्वेक्षण गरिरहेको छ ।

    कृपया सर्वक्षणमा भाग लिई 15 August 2019 सम्ममा आफ्नो विचार राखी दिनु होला ।

    शिक्षक सर्वेक्षणः  http://bit.ly/32fO5Ub

    विद्यालय सर्वेक्षणः http://bit.ly/32jlJYW