06.03.2014 - UNESCO Office in Tehran

پیام خانم ایرینا بوکووا، مدیر کل یونسکو به مناسبت روز جهانی زن 8 مارس 2014

 

از سال  1975 هر ساله بزرگداشت "روز جهانی زن" توسط سازمان ملل متحد برگزار می شود –این روز موقعیتی است که ما دست آورد های گذشته را مرور و به بررسی چالش های باقیمانده در پیش رو و نیز شناسایی فرصت های بالقوه بپردازیم.

 

امروز این بازنگری از اهمیت بیشتری برخورداراست، زیرا ما به بیستمین سالگرد کنفرانس پکن نزدیک میشویم و موعد مقرر برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره سر میرسد و همچنین ما در حال تدوین دستورکار جدید توسعه پایدار جهانی هستیم که قرار است پس از سال 2015 به اجرا در آید. در این راه، بایستی مطمئن شویم که توانمندی زنان و برابری جنسیتی در قلب همه برنامه های ما با هدف ساختن آینده ای بهترقرار گیرد.

 

در این راستا سازمان ملل متحد همیشه نقش راهبردی داشته و به ایفای این نقش ادامه خواهد داد. منشور سازمان ملل متحد اولین توافقنامه جهانی بود که اصل برابری بین مردان و زنان را تصویب کرد. با گذشت سالها، سازمان ملل متحد و کارگزاری های آن، در کلیه برنامه هایشان مشارکت مساوی زنان و مردان را در جهت دستیابی به توسعه پایدار و صلح ماندگار بر مبنای حقوق بشر و آزادی های بنیادی ترفیع می بخشد.

 

بعنوان یک کارگزاری تخصصی سازمان ملل متحد برای پیشبرد آموزش، علوم، فرهنگ و ارتباطات و اطلاعات، توانمندی دختران و زنان در قلب کلیه فعالیت های یونسکو قرار میگیرد. از سال 2008 برابری جنسیتی یکی از دو اولویت جهانی یونسکو بوده که تا به امروز نیز همچنان ادامه دارد. در مقام دبیر کل یونسکو خود را مصمم ساخته ام که حقوق دختران و زنان را در اولویت دستور کار جهانی و در کلیه زمینه های فعالیت یونسکو و نیز در کارهای عملی مان قرار دهم. این کار بخصوص در بخش های آموزش و فرهنگ اهمیت پیدا میکند، دو بخشی که نقطه اتصال برای حرکت به سوی جهانی بهتر برای همه زنان و مردان از آنها آغاز خواهد شد.

 

من در اعتقاد خود راسخ هستم که توانمند سازی زنان در خط مقدم برای دستیابی جهانی با صلح و عدالت قرار دارد. تحمل خشونت، تبعیض و نابرابری – که هنور عمیقا در جهان باقی مانده – عوامل اصلی باز دارنده رسیدن به تغییرات مثبت هستند و ما باید هم اکنون و با کمک یکدیگر عمل کنیم تا با آنها مقابله کنیم.

 

در این "روز جهانی زن" من از همه شرکا در دولت، بخش خصوصی، جامعه مدنی، بخشهای مختلف سازمان ملل متحد و همه زنان ومردان درخواست می کنم که دست به دست هم داده  تا به این امر سرعت بخشند و تلاش و کوشش خود را باز هم دو چندان کرده تا به برابری جنسیتی در همه مناطق جهان دست یابند. هیچ نیرویی به این اندازه برای صلح  ماندگار و توسعه پایدار نیرومند نیست.  

 
<- Back to: UNESCO Office in Tehran
Back to top