Index Translationum   Search result
 
   Your query was: Original language = uig AND Country=CHN

   19 records found in Index Translationum database

1/19 (Ha zi .ai mai ti): Xinjiang yishu xueyuan meishu xueyuan jiaoshi zuopin ji : zhongwei yingwen ben [Chinese], Collected Works of Teachers of the Fine Art College of Xinjiang Art University [English] (ISBN: 7-80658-202-9) / Wulumuqi: Xinjiang meishu sheying chubanshe [China, People's Republic of], 2002. 142ye [Uighur]
2/19 A hphan this kyi gtam rgyud [Tibetan, central] / Wan, Ke / Xining: Qinghai minzu chubanshe [China, People's Republic of], 1985. 81ye , cha tu A fan ti de gu shi [Uighur]
3/19 Guxiang - muqin [Kazakh] (ISBN: 7-5371-4001-4) / Wulumuqi: Xinjiang qingshaonian chubanshe [China, People's Republic of], 2001. 3ce (1656ye ) [Uighur]
4/19 Molalzayidin ni üliger : tuote mengguwen [Mongolian, Peripheral] / Wulumuqi: Xinjiang renmin chubanshe [China, People's Republic of], 1983. 400ye Mao la zai ding [Uighur]
5/19 (Ji, Pengyuan): Afanti jingdian xiaohua : huitu ben : di si ji [Chinese] (ISBN: 7-5619-1277-3) / Aikebai'er, Wulamu / Beijing: Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe [China, People's Republic of], 2003. 195ye [Uighur]
6/19 Li, Hui; Xie, Hanfeng: Afanti jingdian xiaohua : huitu ben : di liu ji [Chinese] (ISBN: 7-5619-1279-X) / Aikebai'er, Wulamu / Beijing: Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe [China, People's Republic of], 2003. 199ye [Uighur]
7/19 Zhang, Jing: Afanti jingdian xiaohua : huitu ben : di yi ji [Chinese] (ISBN: 7-5619-1274-9) / Aikebai'er, Wulamu / Beijing: Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe [China, People's Republic of], 2003. 190ye [Uighur]
8/19 Yang, Zhensheng; Zhai, Chunxiao: Afanti jingdian xiaohua : huitu ben : di san ji [Chinese] (ISBN: 7-5619-1276-5) / Aikebai'er, Wulamu / Beijing: Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe [China, People's Republic of], 2003. 214ye [Uighur]
9/19 Su, Fanglei: Afanti jingdian xiaohua : huitu ben : di er ji [Chinese] (ISBN: 7-5619-1275-7) / Aikebai'er, Wulamu / Beijing: Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe [China, People's Republic of], 2003. 197ye [Uighur]
10/19 Zhang, Li; Shen, Tao: Afanti jingdian xiaohua : huitu ben : di wu ji [Chinese] (ISBN: 7-5619-1278-1) / Aikebai'er, Wulamu / Beijing: Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe [China, People's Republic of], 2003. 193ye [Uighur]