Press release

یونسکو در مورد آنچه در تعلیم و تربیه در خطر است هشدار می دهد

بر اساس گزارش یونسکو که از امروز به نشر رسید، افغانستان از سال 2001 پیشرفت هایی داشته است. اما این دستاوردهای مهم کشور در خطر است و در صورت بروز بحران انسانی در حال ظهور، حق تحصیل برای همه دانش آموزان، به ویژه دختران باید تأمین شود 

بر اساس گزارش یونسکو که از امروز به نشر رسید، افغانستان از سال 2001 پیشرفت هایی داشته است. اما این دستاوردهای مهم کشور در خطر است و در صورت بروز بحران انسانی در حال ظهور، حق تحصیل برای همه دانش آموزان، به ویژه دختران باید تأمین شود .
 "آنچه در افغانستان در خطر است، در بخش تعلیم و تربیه، ضرورت مطلق تأمین دستاوردهای تحصیلی به ویژه برای دختران و زنان است." آدری آزولای، رئیس عمومی یونسکو
این گزارش نشان می دهد که تعداد مجموعی دانش آموزان ثبت نام شده از حدود 1 میلیون به 10 میلیون دانش آموز افزایش یافته است. تعداد معلمان 58 درصد افزایش یافته و میزان سواد زنان از 17 درصد به 30 درصد، تقریباً دو برابر شده است. پیشرفت در شمولیت زنان بسیار چشمگیر است: تعداد دختران در مکاتب ابتدایی از صفر در سال 2001 به 2.5 میلیون دانش آموز در سال 2018 رسیده است. در سال 2021، از هر 10 دانش آموز در تعلیمات ابتدایی 4 دانش آموز دختر هستند. تعداد دختران در تحصیلات عالی از حدود 5000 در سال 2001 به حدود 90000 در سال 2018 افزایش یافته است.
این گزارش علاوه بر مستند سازی گام های که افغانستان در تعلیم و تربیه در 20 سال گذشته برداشته است، اقدامات آنی و فوری که جامعه بین المللی برای حفاظت از این پیشرفت باید انجام دهد را نشان می دهد.
گزارش یونسکو با عنوان "حق تحصیل: در افغانستان چه چیزی در خطر است؟"، پیشرفت های صورت گرفته که در تمام سطوح سیستم را به تفصیل شرح می دهد و طیف وسیعی از تعهدات قانونی و حقوقی کشور را برای پیشبرد حق تحصیل راه اندازی کرده است. از سال 2001، افغانستان ابزار معیاری بین المللی در زمینه تعلیم و تربیه و حقوق زنان را تصویب نموده و حق تحصیل برای همه شهروندان را در قانون اساسی درج نموده است و تا صنف نهم تعلیمات اجباری را برای همه دختران و پسران تضمین می کند.
به هر حال، چالش های انکشافی و تعلیم و تربیه افغانستان همچنان عظیم است: این کشور در بین فقیرترین کشورهای جهان باقی مانده و در توسعه انسانی در پائین ترین درجه قرار دارد. بیش از نیمی از کودکان در سنین مکتب ثبت نام نشده اند، در حالی که 93 درصد از کودکان در سنین مکتب مهارت خواندن را ندارد. کووید-19 و جنگ فشار زیادی بر توسعه تعلیم و تربیه وارد کرده است، بطوریکه میلیون ها دانش آموز از رخصتی مکاتب و سایر مؤسسات تحصیلی آسیب پذیر شده اند. پیش بینی می شود که تعداد بیجا شده گان داخلی افزایش یابد و خطر از دست دادن یادگیری در بین کودکان و فاجعه نسلی به بار آورد که بر انکشاف پایدار کشور در سالهای آینده تأثیر منفی خواهد گذاشت.
این گزارش هشدار می دهد که ترکیبی از فقدان معلمان زن، محدودیت های شدید در پرداخت حقوق معلمان و قطع کمک های بین المللی می تواند پیامدهای فوری و جدی برای تداوم آموزش داشته باشد. این کشور به شدت به کمک های بین المللی متکی است که نیمی از هزینه های تعلیم و تربیه از همین کمک ها تأمین می شود.
اگر ممنوعیت بر آموزش مختلط  و بر آموزش زنان توسط مردان اعمال شود، تأثیرات شدید بالای مشارکت زنان در تحصیلات عالی و آموزش دختران به طور گسترده وارد می کند و بر زندگی، کار و شهروندی آنها تأثیر منفی می گذارد.
در گزارش یونسکو اقدامات فوری و آنی برای همه طرفهای ذیربط ذکر شده است، از جمله:
    همه دانش آموزان را به یادگیری باز گردانند: همه طرف های مربوطه باید برای باز و در دسترس نگهداشتن همه فرصت های آموزشی برای دسترسی عادلانه همه دانش آموزان اقدام کنند.
    حصول اطمینان از محیط یادگیری مصئون، مطابق با اعلامیه مکتب مصئون که توسط افغانستان تأیید شده است
    بسیج و حمایت معلمان با پرداخت حقوق به موقع آنها و فراهم آوری فرصت های انکشاف مسلکی آنها
    از بین بردن موانع مشارکت زنان در تعلیم و تربیه، بشمول تضمین تامین پایدار معلمان زن، به ویژه در مناطق روستایی، در تمام سطوح آموزشی
 ارائه نمودن خدمات آموزشی برای دانش آموزان بیجا شده گان داخلی
 تقویت نمودن نصاب تعلیمی جهت تمرکز بر دانش و مهارت های ضروری
برای راپور مکمل